Předplatné časopisů na jednom místě.
0

Obchodní podmínky předplatného

Obchodní podmínky předplatného u SEND Předplatné spol. s r.o., IČ 610 61 409, se sídlem Ve Žlíbku 1800/77, 193 00 Praha 9-Horní Počernice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, vložka C 43044 ( dále SEND Předplatné)

Vybrané předplatné je dle smluvních podmínek distribuce mezi SEND Předplatné a příslušným vydavatelem převáděno na účet vydavatele. Vydavatel okamžikem odeslání předplatného na jeho účet přebírá případný závazek vrácení předplatného vůči předplatitelům.

Předplatné se sjednává na dobu určitou. Předplatitelé automaticky dostávají nabídku k prodloužení předplatného na další období v délce dle poslední provedené úhrady předplatného. Předplatitelům, kteří ukončí své předplatné prostřednictvím emailové adresy send@send.cz nebo prostřednictvím telefonního čísla 225 985 225 nebude žádná nabídka k prodloužení předplatného zasílána. V případě, že předplatitel nebude reflektovat na nabídku prodloužení předplatného ani své předplatné neukončí, neuhrazené tituly dostávat nebude a nevznikne tak ani žádná pohledávka společnosti SEND Předplatné vůči předplatiteli.

V případě objednávky předplatného na SIPO je pro ukončení předplatného potřeba předplatné odhlásit s předstihem alespoň dvou měsíců, jinak bude předplatné v systému SIPO zúčtováno. V takovém případě je možné předplatné vrátit až po jeho převedení ze strany České pošty na účet SEND Předplatné.

Odstoupení od smlouvy v zákonné lhůtě. Předplatitel je oprávněn odstoupit od smlouvy o předplatném bez udání důvodu do 14ti dnů ode dne jejího uzavření. Odstoupení musí  být oznámeno společnosti SEND Předplatné písemně nebo telefonicky takto: e-mailem adresu send@send.cz, dopisem  na adresu Ve Žlíbku 1800/77, 193 00 Praha 9 , telefonicky na  číslo 225 985 225. Pro odstoupení předplatitel může (ale nemusí)  také využít  tento formulář. Přijetí tohoto formuláře společnost SEND Předplatné předplatiteli bez zbytečného odkladu potvrdí. Odstoupení musí být odesláno před uplynutím výše uvedené 14ti denní lhůty. V případě odstoupení od smlouvy ve výše uvedené 14ti denní lhůtě vrátí společnost SEND Předplatné předplatiteli všechny platby, které od něj obdržela, včetně nákladů na dodání ( kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku předplatitelem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený společností SEND Předplatné). Při odstoupení od smlouvy ve výše uvedené 14ti denní lhůtě nevzniknou předplatiteli  žádné další náklady. Pokud předplatitel již obdržel objednané tituly, zašle jej společnosti SEND Předplatné  do 14ti dnů ode dne odstoupení od smlouvy na adresu Ve Žlíbku 1800/77, 193 00 Praha 9. Předplatné je předplatiteli vráceno poté, co SEND Předplatné obdrží vrácené tituly nebo poté, co předplatitel prokáže, že tituly společnosti SEND Předplatné odeslal, podle toho, co nastane dříve. Přímé náklady spojené s vrácením titulů nese předplatitel. Předplatitel odpovídá za snížení hodnoty vrácených titulů pouze v případě, že jejich hodnota byla snížena jinak, než v důsledku nakládání s tituly způsobem, který je nutný k obeznámení se s jejich povahou a vlastnostmi. Pokud předplatitel požádal, aby služba předplatného byla poskytována již během výše uvedené 14ti denní lhůty pro odstoupení,  uhradí společnosti SEND Předplatné poměrnou část předplatného za již poskytnutou část služby,  a nese  náklady spojené s navrácením titulů.

I po uplynutí výše uvedené 14ti denní  lhůty pro odstoupení je  předplatitel oprávněný kdykoliv předčasně ukončit své předplatné. V takovém případě je mu vrácena alikvotní část nevyčerpaného předplatného, ze kterého jsou odečtené (1) náklady na odeslání peněžní částky a (2) rozdíl mezi cenou časopisu v prodejní síti a cenou předplatitelskou za každý doručený časopis. Nevyčerpaná částka bude distributorem vrácená do 20 dní od podání žádosti předplatitelem.V případě, že předplatitel čerpal výhodu (bonus) vyplývající z nabídky předplatného, k ukončení předplatného může dojít pouze po vrácení nepoškozeného bonusu. V případě, že bonus nejde vrátit, předplatné doběhne do konce předplaceného období. Bylo-li předplatné již odesláno na účet vydavatele, vrací jej předplatiteli ve všech případech ukončení smlouvy přímo vydavatel.

V případě předplatného, kde je jiný plátce a odběratel, je prodloužení předplatného nabídnuto tomu, kdo předplatné platil. V případě, že tento předplatitel na nabídku prodloužení předplatného nereaguje, společnost SEND Předplatné je oprávněna kontaktovat adresáta časopisu a nabídnout předplatné přímo jemu.

Bonusy k předplatnému jsou odesílány na základě připsané platby za předplatné, v případě časově omezených bonusů, voucherů či vstupenek je potřeba pro včasné doručení uhradit předplatné obratem po obdržení platebního předpisu. Bonusy k předplatnému se rozesílají v závislosti na dodání od vydavatele, v případně časově neomezených bonusů hromadně do dvou měsíců od připsání úhrady předplatného.

Reklamace dodávek titulů musí být učiněna neprodleně po zjištění nesrovnalostí, nejpozději však

(1) u týdeníků maximálně na 4 vydání zpětně ode dne, kdy mělo být provedeno řádné dodání posledního výtisku, tzn. číslo, které vyšlo jako poslední a 3 čísla zpětně

(2) u čtrnáctideníků, měsíčníků a ostatních, maximálně 2 výtisky zpětně ode dne, kdy mělo být provedeno řádné dodání posledního výtisku, tzn. číslo, které vyšlo jako poslední a 1 číslo zpětně.

Reklamaci vad titulů ( chybějící stránky, špatný tisk apod.) je třeba uplatnit bez zbytečného odkladu poté, kdy ji lze při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let od doručení titulu předplatiteli. Reklamace se uplatňují u SEND Předplatné písemně nebo telefonicky takto: e-mailem adresu send@send.cz, dopisem na adresu Ve Žlíbku 1800/77, 193 00 Praha 9, telefonicky na  číslo 225 985 225.

V případě oprávněné reklamace má předplatitel nárok na nové doručení výtisků nedodaných řádně. Není-li nové doručení možné nebo pokud tak bude ze strany předplatitele požadováno, bude předplatiteli prodlouženo předplatitelské období úměrně výši oprávněné reklamace.

Kromě těchto obchodních podmínek předplatného společnosti SEND Předplatné spol. s r.o. je třeba počítat také s platností obchodních podmínek příslušného vydavatele.
Konkrétně se jedná o následující vydavatele a jejich obchodní podmínky:

Snahou společnosti SEND Předplatné je maximální spokojenost všech jejích zákazníků. Pokud i přes to vznikne spor, předplatitelé ho mohou řešit rovněž mimosoudně prostřednictvím České obchodní inspekce, a to i on-line na adrese https://adr.coi.cz/cs.