Obchodní podmínky předplatného

Vybrané předplatné je dle smluvních podmínek distribuce mezi SEND Předplatné a příslušným vydavatelem převáděno na účet vydavatele. Vydavatel tak přebírá veškeré závazky vůči předplatitelům.

Předplatitelé automaticky dostávají nabídku k prodloužení předplatného na další období v délce dle poslední provedené úhrady předplatného. Předplatitelům, kteří ukončí své předplatné prostřednictvím emailové adresy send@send.cz nebo prostřednictvím telefonního čísla 225 985 225, nebude žádná nabídka k prodloužení předplatného zasílána. V případě, že předplatitel nebude reflektovat na nabídku prodloužení předplatného ani své předplatné neukončí, neuhrazené časopisy dostávat nebude a nevznikne tak ani žádná pohledávka distributora vůči předplatiteli.

V případě objednávky předplatného na SIPO je pro ukončení předplatného potřeba předplatné odhlásit s předstihem alespoň dvou měsíců, jinak bude předplatné v systému SIPO zúčtováno.

Předplatitel je oprávněný kdykoliv předčasně ukončit své předplatné. V takovém případě je mu vrácena alikvotní část nevyčerpaného předplatného, ze kterého jsou odečtené (1) náklady na odeslání peněžní částky a (2) rozdíl mezi cenou časopisu v prodejní síti a cenou předplatitelskou za každý doručený časopis. Nevyčerpaná částka bude distributorem vrácená do 20 dní od podání žádosti předplatitelem.V případě, že předplatitel čerpal výhodu (bonus) vyplývající z nabídky předplatného, k ukončení předplatného může dojít pouze po vrácení nepoškozeného bonusu. V případě, že bonus nejde vrátit, předplatné doběhne do konce předplaceného období.

V případě předplatného, kde je jiný plátce a odběratel, je prodloužení předplatného nabídnuto tomu, kdo předplatné platil. V případě, že tento předplatitel na nabídku prodloužení předplatného nereaguje, společnost SEND Předplatné je oprávněna kontaktovat adresáta časopisu a nabídnout předplatné přímo jemu.

Bonusy k předplatnému jsou odesílány na základě připsané platby za předplatné, v případě časově omezených bonusů, voucherů či vstupenek je potřeba pro včasné doručení uhradit předplatné obratem po obdržení platebního předpisu. Bonusy k předplatnému se rozesílají v závislosti na dodání od vydavatele, v případně časově neomezených bonusů hromadně do dvou měsíců od připsání úhrady předplatného.

Reklamace dodávek objednaných titulů musí být učiněna neprodleně po zjištění nesrovnalostí, nejpozději však (1) u týdeníků maximálně na 4 vydání zpětně ode dne, kdy mělo být provedeno řádné dodání posledního výtisku, tzn. číslo, které vyšlo jako poslední a 3 čísla zpětně (2) u čtrnáctideníků, měsíčníků a ostatních, maximálně 2 výtisky zpětně ode dne, kdy mělo být provedeno řádné dodání posledního výtisku, tzn. číslo, které vyšlo jako poslední a 1 číslo zpětně. V případě oprávněné reklamace má předplatitel nárok na nové doručení výtisků nedodaných řádně. Není-li nové doručení možné nebo pokud bude ze strany předplatitele požadováno, bude předplatiteli prodlouženo předplatitelské období úměrně výši oprávněné reklamace.

Případnou vadu je třeba uplatnit bez zbytečného odkladu poté, kdy ji lze při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let od odevzdání věci.

Snahou společnosti SEND Předplatné je maximální spokojenost všech jejích zákazníků. Pokud i přes to vznikne spor, předplatitelé ho mohou řešit rovněž mimosoudně prostřednictvím ČOI na adrese https://adr.coi.cz/cs.